Når ulykker kommer i flok / When bad things happen to good people


Når ulykker kommer i flok / When bad things happen to good people


De tre største forandringer i det voksne menneskes liv er skilsmisse, flytning og tab af jobbet. Alle tre repræsenterer et tab, der piller ved den vi ER. De påvirker vores identitetsopfattelse. Hver især er de slemme nok, men når de kommer samlet som to eller tre, så er der grund til at være på vagt.Hver især betyder de, at vores rutiner bliver ændret. Det er vigtigt med rutiner i et liv, for de sætter en struktur og en ramme for hverdagen, som gør, at vi kun behøver at bruge hjernekapacitet på det usædvanlige, fordi vi har et mønster for, hvordan vi håndterer det sædvanlige. En velkendt struktur sætter også en retning på, hvad vi gør, og når for mange rutiner bliver brudt, så kan vi miste retningen og blive handlingslammede.Hver især af de tre begivenheder ovenfor kaster dig ud i ukendt land, hvor du skal bruge relativt meget energi på selv basale aktiviteter: At få købt ind, at få næret de gode relationer, at finde den rigtige bus at tage hjem etc etc. Når du så har to eller tre af dem samtidig, og det er ikke usædvanligt at flytte i forbindelse med en skilsmisse, så er du udsat for en stor belastning, og du bliver nødt til at tage vare på dig selv.  • Anerkend at du vil få alverdens følelser i en stor blanding: Vrede, sorg, forvirring, handlingslammelse, udmattelse. Det er forbigående, og det er ok.
  • Tag en pause fra dit sædvanlige niveau. Accepter over for dig selv, at der vil være et stykke tid, hvor du vil fungere mindre godt end før. Det kan være, at dine venner, din chef eller andre bør vide dette, så I får afstemt forventningerne. Du har ikke brug for mere pres.
  • Del det med andre. I og med at du går igennem en periode, hvor mange af dine sædvanlige og sunde mønstre er sat ud af kraft, så er det en god ide at andre kan hjælpe dig med at ”kalibrere” hverdagen. Din beslutningsevne er nok midlertidigt nedsat, så er det er en god ide at have en kærlig og sikker ven på sidelinjen.Du skal nok få en velfungerende hverdag igen, og du vil blive klogere og stærkere, men står du midt i ovenstående, så er det vigtigste, at du får passet på dig selv og får et godt fundament for din nye fremtid.

When bad things happen to good peopleThe three major changes in a person’s life are divorce, moving and job loss. All three represent a loss that touches on who you ARE – they affect our perceptions of identity. On its own each can be bad enough, but when they come together in twos or threes, you have reason to be alarmed.Each of them mean that our daily routines will be altered. Now, routines are important in our lives because they set a framework and a structure for our daily lives which means that we only have to use brain capacity on that which is unusual – simply because we already have a pattern for dealing with all that which is usual. A well-known structure also sets a direction on what we do and when too many routines are broken, we may lose our sense of direction and we become paralyzed.Each of the three events above will throw you into unknown territory where you’ll spend a relatively high amount of energy on even mundane tasks: Do shopping, taking care of your good relationships, finding the right bus home etc etc. And then when you have more of them at the same time – and moving is not unusual following a divorce – you will be under a lot of pressure and you need to take care of yourself.  • Accept that you’ll have all sorts of emotions: Anger, grief, confusion, paralysis, exhaustion etc. It’s temporary and it’s okay.
  • Take a time-out from your usual level of doing things. Accept that there will be a while where you will function at a lower level than before. It may be a good idea to tell your friends, your boss or others about this – just so that your expectations are aligned. You don’t need further stress.
  • Share it with others. Being that you’re going through a period of time where many of your usual and healthy patterns are not functioning, it’s a good idea to team up with others who can help you “calibrate”. Your decision-making powers are temporarily out of order so having a loving and steady friend at your side.You will have a well-functioning life again – and you will be both wiser and stronger, but if you’re in the midst of double or triple loss the main thing is that you remember to take care of yourself so that you have the best possible foundations for your new future.Tilmelding til nyhedsbrevKategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!