Enneagrammet - derfor bruger jeg det / The Enneagram - that's why I use itEnneagrammet - derfor bruger jeg det / The Enneagram - that's why I use it

Det mest iøjnefaldende ved Enneagrammet er i høj grad det ejendommelige udseende, som ligner noget, en svært opmærksomhedshungrende djævletilbeder har opfundet. Det har i min optik sit udseende noget mod sig. Men det har heldigvis et smukt væsen med sig. Det er ganske vist et ejendommeligt tegn, hvis herkomst fortaber sig i det uvisse, men det er også et meget moderne værktøj. Det er for mig et kort over kendte og anerkendte adfærdsmønstre og motiver i den menneskelige psyke, som de bliver manifesteret i 9 forskellige typer. Og så synes jeg, at det bliver lidt mere spiseligt.

Jeg bruger enneagrammet i et samarbejde med mine kunder som et værktøj. Det bliver et kort, der viser vej fra et sted og til et andet - en guide til udvikling. Og samtidig er det også et sprog for mig. De forskellige krydsfelter i enneagrammet har hver sine udtryk og betydninger, som gør, at jeg som coach og rådgiver kan være mere præcis, og dermed bedre hjælpe mine kunder til den forandring, de ønsker.

Det at arbejde med enneagrammet som guide gør, at kunden får en indsigt i sine egne mønstre, som giver en bevidsthed om, hvornår man "kører sin type af", og hvornår man agerer bevidst og tilpasset til en given situation.

Fordelene ved enneagrammet er, at fordi der er helt kendte typer af uhensigtsmæssige mønstre hos de forskellige typer, så kan man som coach hurtigt identificere dem og også få gjort noget ved dem. Og kunderne oplever, at de bliver set og hørt og ikke mindst forstået.

De forskellige typer har hver især deres karakteristiske adfærdsmønstre, som typisk giver problemer, når de bliver overbrugt. Her er det en stor hjælp at kunne afkode mønstrene og erstatte en uhensigtsmæssig adfærd med en mere hensigtsmæssig, som stadig væk er inden for klientens "naturlige" adfærd. Nogen skal lære at skrue lidt ned for energien, fordi deres engagement kan virke aggressiv - andre skal lære, at det at være bekymret faktisk er en ganske fin egenskab, når man skal kvalitetssikre noget. Eller at andre måske godt vil have muligheden for at bede om hjælp i stedet for at få den serveret - måske før, man er klar til at modtage den.

Der er sikkert andre måder at afdække disse ting på. Jeg har bare ikke set dem. Jeg har arbejdet med enneagrammet i 15 år nu, og det bliver bare ved og ved med at overraske mig med sin præcision.

The Enneagram - that's why I use it

The most striking feature about the Enneagram is very much the somewhat strange appearance of it. It looks like something a very attention seeking devil worshipper would have invented. To me its appearance goes against it. However, there is still something very beautiful about it. It may be an odd-looking symbol whose provenance is relatively unknown, but it is also a very modern tool. To me it is a map of known and recognised behavioural patterns and motivations belonging to the human psyche and manifested in 9 different groups. And then the whole thing becomes somewhat more appealing to me.

I use the Enneagram in a cooperation with my clients and I use it as a tool. It easily becomes a map that shows the road from one place to another – a guide for development.

At the same time, it is also a language to me. The various cross-roads in the Enneagram have their particular expressions and meanings and that means that I as a coach can be more precise and subsequently help my clients achieve the change they desire.

Working with the Enneagram as a guide gives the client an insight into his or her own patterns which in turn increases their awareness of when they fall into their own patterns and when to act consciously and adapted to a given situation.

One of the advantages of the Enneagram is that because there are those well-known patterns of behaviour with the various types as a coach you’re quickly able to identify them and deal with them. And the clients experience that they are being seen, heard and not least: Understood.The various types each have their characteristic patterns of behaviour that typically cause problems when they’re being over-used. Here it is a big help to be able to decode these patterns and replace a less appropriate behaviour with a more appropriate – and all within the client’s “natural” behaviour. Some will have to learn to turn their external energy down a notch because they can seem aggressive when their just being enthusiastic – others have to learn that being worried can be a very useful characteristic if you have to ensure the quality of something. Or that other people may like to have the opportunity to ask for help instead of having it pushed onto them – perhaps even before they’re ready to receive it.

There are probably other ways to discover these things. I just haven’t seen them. I’ve worked with the Enneagram for 15+ years by now and it keeps surprising me with its precision.Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!