Forandring? Det skal der til / Change? Here's what it takesForandring? Det skal der til / Change? Here's what it takes

Hvis det var så hulens let lige at ændre sig eller sin adfærd til noget bedre, så gjorde vi det nok noget oftere. Men som mennesker har vi en indbygget frygt for forandring – en frygt for at lave om på det kendte. Ser vi tilbage på menneskeheden, så kunne alt nyt og ukendt for urmennesket være forbundet med fare. Kom der nye dyr på savannen kunne de være farlige, kom der nye mennesker i horisonten, så kunne det være farligt, og skiftede vejret, så kunne det også være farligt.Det ligger simpelt hen dybt forankret i mennesker, at forandringer kan være farlige. Og derfor kan det være svært at skelne for det moderne menneske, hvornår en forandring er god, og hvornår den er farlig.

For nogen gange så er det en rigtig god ide at forandre et mønster – at lave om på noget eksisterende – fordi det er det sundeste eller det mest rigtige for at få et godt liv. Det er uanset, om det handler om at holde op med at ryge, at skifte arbejde, at acceptere noget eller gå i gang med noget besværligt.

Forandringens trinEnhver forandring har nogle helt faste trin i sig:

  1. En bevidsthed om, at en forandring er nødvendig.
  2. Forberedelserne til forandringen eller ændringen i adfærd.
  3. Selve handlingen, der sikrer, at forandringen finder sted.
  4. Vedligehold af den ønskede adfærdsændring.
Coachen eller rådgiveren kommer ofte ind i slutningen af trin 2, når klienten har prøvet flere ting, uden det er lykkedes. I trin 3 arbejder coachen og klienten med at få defineret helt præcist, hvilken forandring der skal ske og hvorfor den skal ske, og også hvad konsekvenserne vil være. I trin 4 arbejder coach og klient så med at sikre, at forandringen bliver til den nye vane.

Fordelen ved at bruge en god vejleder eller coach er, at vedkommende faktisk får penge for at stille de spørgsmål, som ens venner ofte er for høflige til at stille. De spørgsmål som ofte gemmer grunden til, at du ikke allerede har gjort noget ved det. De har tit noget at gøre med, hvad du går rundt og bilder dig selv ind i din vanetænkning, og som ofte er baseret på andre menneskers antagelser, og som ofte intet har med dig at gøre.

Så hvad venter du på nu?

Change? Here’s what it takes

If it was that easy to change yourself or your behaviour to something better, my guess is that we’d do it more often. But as people we have a primal fear for change – a fear of changing what we already know. If we look back at the history of mankind everything new and unknown could represent danger. New animals on the savannah could be dangerous, new people in the horizon could be dangerous even weather changes could be dangerous.

It’s just very deep-seated in human nature that changes can be dangerous. And that’s why it can be difficult for modern man to distinguish between a good change and a dangerous one.

Sometimes it just is a very good idea to change a pattern – to change the existing – because it’s the most healthy choice or the right thing in order to get a good life. Regardless of whether it’s about to stop smoking, get a new job, accept something or to start on something complicated and difficult.

The steps of changeAll changes have four steps:  1. An awareness that change is necessary
  2. Preparations for the change to take place
  3. The action itself which ensures the change
  4. Maintenance of the wanted change to create a new habit
The coach often appears at the end of step 2 when the client has tried multiple things without success. In step 3 the coach and the client work on defining what exactly needs to take place, why it should happen and what the consequences would be. In step 4 the coach and the client work on ensuring ways to make the change into a new habit.

The advantages of employing a good counsellor or a coach is that this person is actually paid to ask the questions that your friends are too polite to do. These questions often hide the reason that you haven’t already implemented the change yourself. They often have something to do with what you tell yourself in your habitual thinking and which is often based on other people’s assumptions that rarely have anything to do with you.

So, what’s holding you up?

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!