Nå dit mål – sådan gør du /Reach your goal – and here’s howNå dit mål – sådan gør du /
Reach your goal – and here’s how

92% af dem, der laver mål, når dem aldrig. Det viser en undersøgelse fra Scranton University. Det betyder så, at 8% når dem. Men hvad er det, de gør, som vi andre kan lære noget af?

  1. Lav mål, der helt specifikke og udfordrende (men ikke for meget) Vil du fx tabe dig 10 kg inden nytår, så del det op i faser med konkrete mål for hver fase, samt med anvisninger for, hvordan det skal ske. Fx: Jeg vil tabe mig 2 kg pr. 1. august ved at udelukke is og kager samt skære ned for brød og fast food. Og så vil jeg gå 20 minutter om dagen. Skære det ned i mindre og helt specifikke bidder, hvis det er nødvendigt.
2. Vær helt stålsat på målet Meget enkelt, men de 8%, der når deres mål, vil dem virkelig meget. Mærk derfor efter fx på en skala fra 1-10 hvor meget du vil nå målet – vel vidende, at der altid er en negativ pris for at nå det. Den kan være behagelighed, tid, penge eller noget andet.

3. Sørg for jævnlig feedback Del dit mål med nogen og tal om det – tal også om, hvis du er gået i stå eller er midlertidigt demotiveret. Det kan være en god ven, eller noget familie eller en coach.

4. Dine mål skal følges ad For at nå dine mål så er det vigtigt, at dine korte mål passer ind i de mere længerevarende mål. Derved kan de kortere mål understøtte dig at nå de længere mål. Som fx delmål til dem i punkt 1.

5. Læn dig op ad nogen, du stoler på Har du nogen rådgivere, du har tillid til, så brug dem. Mennesket er et flokdyr, der har brug for viden eller energi fra de andre i ”flokken”. De mennesker med mest succes har stort set altid et godt hold bag sig.

6. Undgå at multitaske Arbejd med en ting ad gangen. Du mister fokus, hvis du har for meget om ørerne. Og ja, det er møgubehageligt, at du skal ofre noget for at opnå noget andet. Men sådan er det.

God fornøjelse!

Reach your goal – and here’s how

92% of those who set up goals for themselves never reach them a Scranton University survey shows. This means that 8% actually do. But what are they doing that the rest of us can learn from?

  1. They set up goals that are specific and challenging (but not too much) If you want to lose 20 pounts before New Year then divide it into phases with very specific goals for each phase and with directions on how you want to do it. For instance: I want to loose 4 pounds by August 1 by eliminating ice cream and cakes as well as cutting down on bread and fast food. And I will take 20 minute walks every day. Cut this into smaller and very specific bites if necessary.
2. Be passionate about reaching your goal It’s very simple. The 8% who reach their goals really, really want to. What you can do is test your wish on a 1-10 scale – well knowing that there’s always a price to pay. This could be comfort, time, money or something else.

3. Get frequent feedback Share your goals with somebody and talk about it. You must also talk about it if you’re at a stand-still or you’re temporarily unmotivated. Talk to a friend, a family member or a coach.

4. Your goals must be aligned To reach your goals it’s important that the short-term goals match the long-term goals. That way the short-term goals can support you to reach the long-term goals. For instance as the specific bits in 1

5. Lean on somebody you trust If you have advisors that you trust then use them. Man depends on others for survival and we all need the knowledge or the energy from “the flock”. The most successful people usually have a good team behind them.

6. Avoid multitasking Work with one thing at a time. You’ll lose your focus if you have too much you have to do. And yes, it’s inconvenient that you have to give up something to reach your goal – but that’s the way it is.

I wish you the best of luck!#mål#goal

Tilmelding til nyhedsbrev

Kategorier

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!