Dig, din karriere og dit liv / You, your career and your life

Opdateret: 16. dec. 2018

1.4.2017


Jeg ser desværre en del klienter, som med tiden har fået uoverensstemmelser mellem deres arbejdsliv, deres forventninger til sig selv og til arbejdet og deres ønsker for et godt liv.


Jeg kunne godt ønske, at der var flere muligheder for at kunne have et mere fleksibelt arbejdsliv, så ens arbejdsliv kunne tilpasses livets faser – hvad enten det handler om småbørnsforældre, der godt vil bruge mere tid med deres børn samtidig med, at de kan og vil bruges erhvervsmæssigt eller mennesker, der ønsker at bruge sig selv på flere måder end blot det, som et fuldtidsjob kan tilbyde. Og jeg oplever i stigende grad mennesker, der kommer i klemme. De oplever, at de ikke mere føler sig rigtigt ”hjemme” i det, som de ellers har haft det fint med i årevis. Det kan være noget med, at de selv har ændret sig over tid (og det gør mennesker), at arbejdet har ændret sig over tid – eller at forventninger på deres egne og andres har ændret sig over tid.


Det eneste konstante i livet er forandringer. Og dermed kommer også vores løbende ændrede tilgang til forandringer. Hvad vi blindt accepterede for 10 år siden, er måske ikke godt for os nu, og hvad vi tidligere fandt svært, er nu noget, som vi accepterer uden yderligere omtanke.


Det er rigtig vigtigt, at man løbende mærker efter, om man er der, hvor man bør være. Går man for længe ud ad et spor, som ikke ”passer”, så kommer der en reaktion. Nogen går ned med stress, nogen snerrer for meget ad ægtefællen eller børnene, nogen oplever, at de ikke har helt styr på det, de bør have styr på og fælles er, at de ikke trives.


Det kan du selv gøre

Og hvordan får du så det overblik? Noget, der kunne gøre en forskel er, at skrive de 10 vigtigste værdier eller parametre ned for din hverdag og så vurdere hver af dem på en skala fra 1-10 på dels, hvor du gerne vil hen og dels, hvad status er lige nu.

Til sidst lægger du en plan for, hvordan du ændrer hver enkelt værdi/parameter, så du kommer derhen, hvor du gerne vil. Husk at være konkret og præcis og husk at sætte en tidsplan op for, hvornår du gør noget. Og nej – jeg skriver med vilje ikke noget om, at det er let, eller at det er hurtigt. Det er ingen af delene.

Men stadigvæk: Hvor ville det være skønt, hvis vi alle kunne bruge hele vores klaviatur af talenter i hverdagenYou, your career and your life

Unfortunately, I see a fair bit of clients who have amassed – over time – some discrepancies between their work lives, their own expectations and their wishes for a good life.


I just wish that there were more opportunities to have a more flexible working life, that the work life was more adaptable to the various stages of life - whether it's about parents of young children that want to spend more time with their children while they can and will be enjoy a professional life or people who want to use themselves in more ways than just as with a full-time job. And I increasingly experience people who feel trapped. They find that they no longer feel right "at home" with that which they have been fine with for years. It may be that they themselves have changed over time (and people do), that the work has changed over time - or their own expectations of themselves and others have changed over time.


The only constant in life is change. And with that comes our ongoing changing approach to change. What we blindly accepted 10 years ago may not be good for us and what we previously found difficult is now something that we accept without further consideration.  

It is really important that we continuously register whether we are where we should be. If you go down the wrong road for too long then there will be a reaction.


One would experience a burnout, others would snarl too much with a spouse or the children, and a third will find that he does not have complete control over what he should be in control of and the common denominator is that none of them are thriving.


What you can do

So how do you get on top of things then? Something that could make a difference is to define and write the 10 key values ​​or parameters in your life and then evaluate each one on a scale of 1-10 on both where you want to go and what the status is right now .  

Then you lay a plan on how to change each value / parameter so that you get to where you want to go. Remember to be specific and precise and remember to set a timeline for when you do something. And no – I’m deliberately not writing anything about it being easy – or fast. It is neither.

But still: Wouldn’t it be wonderful if all of us could use all of our talents every day?


#balance #glæde #joy #trivsel #thriving #lykke #happiness #overblik #arbejdsliv #worklife #stress #burnout 


4 visninger

Mette Hvied Lauesen • Industriparken 4 • 2750 Ballerup • Denmark 

+45 26 18 61 90 • mhl(a)mettehl.dk • CVR: 27531385 • Bankkonto: 9070 1629896046

paypal_logo.png
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • envelope-35394_1280

MHLauesen 2020 ©