Seks myter om sorg / Six Myths on Grief


Når sorgen rammer, så er det svært og hårdt og ensomt og uforklarligt og rædselsfuldt for den og de sørgende.


Desværre er der seks myter, man hører hele tiden som sørgende, og de holder os faktisk fast i sorgen. Det er myter, som vi alle sammen siger til de sorgramte, og som faktisk ikke gør noget godt. Det viser kun, at vi – der står ved siden af – ikke har fattet, hvad det handler om.

De seks myter er:


1. Tiden læger alle sår

Men det gør den ikke. Hvis du har prøvet at brække benet, så ved du, hvad jeg mener. Der skal behandling til.

2. Vær nu ikke så ked af det Så jeg må ikke føle, det jeg føler?

Den her handler ikke om den sørgende - den handler om hensynet til alle dem rundt om den sørgende, som af uransagelige årsager synes, at sorg er belastende at forholde sig til. Men budskabet er: Pak dine følelser væk - og det skal du ikke. Det er dine, og de er naturlige.

3. Sørg alene Budskabet her kan godt være, at dine følelser er belastende for os andre. Ved at opfordre til, at du gemmer dine følelser, så giver man dig heller ikke lov til at være dig.

4. Erstat tabet Hvordan det? Der er ikke nogen, der kan erstatte ham/hende. Hvordan kan man i øvrigt elske nogen eller noget højt, hvis det er let at erstatte. Men det får os andre rundt om til ånde lettet op, hvis vi tror, at nu er dine følelser på plads igen. Det er de bare ikke.

5. Hold dig i gang Men hvordan skal man det, når man er helt drænet og ikke kan tænke klart? Denne myte er en underafdeling af Tiden læger alle sår. Men det betyder bare, at du kan slide dig selv helt op, for det, du har brug for er ikke at lave mere - det er at bearbejde din sorg.

6. Vær stærk for X (dine børn, din familie, din hund etc) Den her myte går ud fra, at man er stærk, når man ikke har sine i øvrigt helt naturlige følelser. Derudover kan den betyde, at dine børn måske ikke lærer, at det er ok at være meget ked af det, hvis man har mistet. Samt at det at miste ER en del af livet.

Helt overordnet set så er der ingen af de seks myter, der gør noget som helst godt for den sørgende. De færdiggør ikke den følelsesmæssige relation, som den sørgende har til den afdøde/eksmanden/chefen etc. Det gør kun bearbejdning.


Hvad er så det rigtige at sige og gøre, når man møder en med sorg?

Det er faktisk ret enkelt at svare på:

 • Vær et hjerte med ører.

 • Lad dem tale uden at afbryde

 • Vis det gerne, hvis du bliver følelsesmæssigt berørt - det er kun naturligt

 • Sig noget a la: Jeg kan kun forestille mig, hvordan det har været/er. For du ved det ikke - heller ikke selv om du selv har været stor sorg. Vi oplever sorg individuelt. Vi kan ikke vide, hvordan andre har det.

 • Vær ikke nærig med at give knus - og lad den sørgende afgøre, hvornår jeres knus stopper.

Læs mere om sorgbearbejdning her.


The Six Myths on Grief

When grief strikes, it is hard and difficult and lonely and inexplicable and horrifying for the grieving.


Unfortunately, there are six myths, grievers hear all the time and sadly they only keep people stuck in their grief. They are myths which we find ourselves repeating to people in grief and all they do is demonstrate that we – the bystanders have no clue what’s going on.


The six myths are:


1. Time heals all wounds But it doesn’t. Anyone who ever broke a leg or had a flat tire will know that. You need to do something and recover.

2. Don't be so sad So I’m not allowed to feel what I feel? This sentiment is not about the grieving, it’s about misplaced consideration for all those around the person who grieves. Because apparently, it’s difficult to deal with other people’s grief. And so the message becomes: Put your real and natural and human feelings away.


3. Grieve on your own The message here may be that your feelings are too hard to bear for the rest of us. By encouraging you to hide your real emotions, we take away your right to be you.


4. Replace the loss How and with what?

There is no one who can replace him/her. Moreover, how can we love someone or something highly, if it’s that easy to replace him/her/it? But it makes the rest of us breathe a sigh of relief if we think that all those difficult emotions are now fixed. But they’re not.

5. Keep busy But how can you if you’re feeling completely drained and unable to think clearly?

This myth is a part of the “time heals all wounds” myth. But it just means that you can work yourself to the bone because what you need is not more work, it’s to recover from your grief.

6. Be strong for X (your kids, your family, your dog etc) This myth assumes that you’re strong, when you don’t have your completely natural feelings. In addition, it could mean that your children may never learn that it's ok to be very sad if you lose something or someone. And experiencing lost just is a part of life.

In the greater scheme of things, none of the six myths do the grievers any good. The myths do not finalize that emotional relationship that the griever has to the deceased/the ex/the former boss etc. Only recovery does that.


What is the right thing to say and do when you meet a griver

It’s actually quite simple to answer:

 • Become a heart with ears.

 • Let them talk without interrupting

 • Don’t hide it if you become emotionally affected by their story – that, too, is only natural

 • Say something along the lines of: I can only imagine how this has been/is. Because you don’t know – you don’t know even if you’ve gone through great grief yourself. We all experience grief individually and we can’t know how others feel.

 • Don't hold back on giving real hugs and let the griever determine when your hugs stop.

Read more on Grief Recovery here.

102 visninger0 kommentarer

Mette Hvied Lauesen • Industriparken 4 • 2750 Ballerup • Denmark 

+45 26 18 61 90 • mhl(a)mettehl.dk • CVR: 27531385 • Bankkonto: 9070 1629896046

paypal_logo.png
 • Instagram
 • Twitter
 • Facebook
 • envelope-35394_1280

MHLauesen 2020 ©